top of page

PREVERBALE LOGOPEDIE

De prélogopedische therapie bij eet- en drinkproblemen kan bestaan uit het begeleiden van het eten en drinken om de mondmotoriek en sensibiliteit te verbeteren of het geven van adviezen met betrekking tot bijvoorbeeld veilig slikken, soorten voeding en hulpmiddelen.

Eet- en drinkproblematiek komt dikwijls voor bij kinderen die sondevoeding hebben of in het verleden hebben gekregen.

 

Annemarie Blokland is geregistreerd ‘therapeut préverbale logopedie'.

PREVERBALE LOGOPEDIE

De prélogopedische therapie bij eet- en drinkproblemen kan bestaan uit het begeleiden van het eten en drinken om de mondmotoriek en sensibiliteit te verbeteren of het geven van adviezen met betrekking tot bijvoorbeeld veilig slikken, soorten voeding en hulpmiddelen.

Eet- en drinkproblematiek komt dikwijls voor bij kinderen die sondevoeding hebben of in het verleden hebben gekregen. Annemarie Blokland is geregistreerd ‘therapeut préverbale logopedie'.

Lezen Spellen

Aanvankelijk lezen:

Bij problemen met auditieve functies, foneembewustzijn en het omzetten van klanken naar letters.

 

Begrijpend lezen:

Spellen:

Taalregels bij schrijven.

Kim de Heer is geregistreerd 'dyslexiebehandelaar'.

vROEG

BEHANDELING

Alvorens een kind gaat praten heeft het al vele communicatieve functies geleerd. Wanneer het praten op zich laat wachten is een onderzoek naar de spraak en/of taalvoorwaarden zeer gewenst. Soms leert een kind deze voorwaarden niet vanzelf en is hulp van ouders onder begeleiding van een logopedist gewenst om de spraak-taalontwikkeling te stimuleren. Een vroege interventie geeft vaak in korte tijd positieve resultaten.

Blijven de woordjes rond het eerste levensjaar uit? Vraag een logopedisch onderzoek aan!

De therapie bestaat uit spraak- en taaltraining. Belangrijk is eerst de voorwaarden voor communicatie te creëren, zoals oogcontact maken, leren luisteren, imiteren en samen iets doen. De omgeving van het kind zal hierbij altijd een belangrijke rol spelen.

SPRAAKtAAL

Het niet of niet goed uitspreken van klanken: het weglaten van klanken, het vervangen van klanken door andere klanken, het verkeerd uitspreken van klanken.

Onduidelijk spreken: het spreken is binnensmonds of slap, te snel of met onvoldoende intonatie.

Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

Het laat- of onvoldoende op gang komen van de taalontwikkeling, het leren begrijpen en gebruiken van woorden, zinnen en teksten.

OMFT

Onvoldoende mondmotoriek, mondademen, afwijkend slikken en problemen met eten & drinken.

Wij geven Myofunctionele therapie. Dat is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Orthodontisten en tandartsen verwijzen regelmatig naar onze praktijk.

ademstem

Heesheid, verkeerd stemgebruik, stemklachten bij intensief stemgebruik en hyperventilatie.

spreken inhet openbaar

Onduidelijk spreken, zoals binnensmonds, slap, te snel of met onvoldoende intonatie en

Stemvermoeidheid door onvoldoende volume, een hoge oppervlakkige ademhaling en verkeerd stemgebruik kunnen het spreken in het openbaar belemmeren.

.

bottom of page